เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406306Consumer Behavior in Food Product Markets
พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทบาทของพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ความแตกต่างของบุคคล จิตวิทยาและกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ประยุกต์ใช้ทางการตลาด วิธีการเข้าถึงสำหรับข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค แนวโน้มอาหารล่าสุด


Roles of consumer behavior in food product markets; environmental influences; individual differences; psychological and consumer decision processes; marketing applications; access methods used for consumer insight; recent food trends.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH