เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1406305Food Product Market Research Methods
วิธีการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
บทบาทของการวิจัยตลาด กระบวนการวิจัยตลาด การวิจับเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มสนทนา การวิจัยเชิงคุณภาพบนอินเทอร์เน็ตและการเขียนรายงาน การใช้โปรแกรมexcel สำหรับวิจัยเชิงปริมาณ


The role of market research; market research process; qualitative research and data analysis; in depth interviewing; focus groups; netnography and report writing, excel for qualitative research.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH