เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1406305Food Product Market Research Methods
วิธีการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
บทบาทของการวิจัยตลาด กระบวนการวิจัยตลาด การวิจับเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มสนทนา การวิจัยเชิงคุณภาพบนอินเทอร์เน็ตและการเขียนรายงาน การใช้โปรแกรมexcel สำหรับวิจัยเชิงปริมาณ


The role of market research; market research process; qualitative research and data analysis; in depth interviewing; focus groups; netnography and report writing, excel for qualitative research.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH