เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403317Entrepreneurship in Food Business
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทบาทของผู้ประกอบการและการพัฒนาเศรษฐกิจ โอกาสสำหรับการประกอบธุรกิจ คุณสมบัติและแรงจูงใจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ชนิดและรูปแบบของแผนธุรกิจ การผลิต การเงิน การบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ การคิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ


Role of entrepreneur and economic development; opportunity for running businesses; qualification and motivation for being an entrepreneur; type and format of business plan; marketing management; production; finance; accounting; tax; business law and morality for entrepreneurs; innovative thinking; creativity development in business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH