เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403314Principles of Food Product Marketing
หลักการตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการทางการตลาด การวิจัยทางการตลาด การจัดกลุ่มตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดและการตลาดเป้าหมาย การของส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์อาหาร การตั้งราคา การส่งเสริมการขาย สถานที่จัดจำหน่าย


The marketing concept; marketing research, market segmentation; marketing strategy and target marketing; concept of marketing mix; food product; pricing; promotion and; place.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH