เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403480Research Project in Food Science and Technology
โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต6 (0-40-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4

Course Description
ทำงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานและนำเสนอผลงาน


Research on current issues of food science and technology under guidance of supervisor; practical works on scientific process; report writing and oral presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH