เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1409302Food Plant Management and Food Safety
การจัดการโรงงานและความปลอดภัยของอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบริหารจัดการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403205

Course Description
การออกแบบและการวางผังโรงงาน การพยากรณ์วัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง ระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม การจัดการสุขาภิบาลในโรงงาน เช่น การทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ การจัดการของเสียทางโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีสะอาด กฎหมายและระเบียบควบคุมสิ่งแวดล้อม ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


Plant design and layout; raw material forecast; production planning; inventory management; logistics system in food industry; good manufacturing practice in food industry; hazard analysis and critical control points; plant sanitation management i.e. cleaning, and disinfection; waste management in food industry; clean technology; environment laws and regulations; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH