เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1405303Laws and Standards for Food Industry
กฎหมายและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาประกันคุณภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาหารไทย พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น Codex มาตรฐานคุณภาพของสหภาพยุโรป ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO มาตรฐานสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร โคเชอร์ ฮาลาล และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร


Introduction to Thai Food Laws: Food Act B.E. 2522; Notification of Ministry of Public Health; label and nutritional label; Notification of Ministry of Commerce related to food; Acts related to food industry, Factory Act B.E. 2535, Labor Relation Act B.E. 2518, Labor Protection Act B.E. 2551; international standards i.e. Codex, EU, ISO series, The British Retail Consortium, Kosher, Halal and other standards related to food industry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH