เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403460Industrial Visit
การศึกษาดูงาน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต0 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การจัดทำรายงานและการนำเสนองาน


Visiting industrial factories or research institutes related to food science and technology; report submission and oral presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH