เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1403205Food Processing
การแปรรูปอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติและความสำคัญของการแปรรูปอาหาร ชนิดของอาหาร การเสื่อมคุณภาพอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปโดยใช้ความร้อน การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การทำแห้ง การถนอมอาหารโดยการใช้สารเคมี การทำเข้มข้น การใช้เอนไซม์ การทอด การอบและการปิ้งย่าง กระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


History and importance of food processing; types of foods; food deterioration; raw material preparation; processing techniques including thermal processing, chilling, freezing, dehydration, chemical preservation; concentration, enzyme technology, frying, roasting and baking; extrusion; study tour.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH