เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1403205Food Processing
การแปรรูปอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติและความสำคัญของการแปรรูปอาหาร ชนิดของอาหาร การเสื่อมคุณภาพอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ การแปรรูปโดยใช้ความร้อน การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การทำแห้ง การถนอมอาหารโดยการใช้สารเคมี การทำเข้มข้น การใช้เอนไซม์ การทอด การอบและการปิ้งย่าง กระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม


History and importance of food processing; types of foods; food deterioration; raw material preparation; processing techniques including thermal processing, chilling, freezing, dehydration, chemical preservation; concentration, enzyme technology, frying, roasting and baking; extrusion; study tour.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH