เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402311Food Analysis
การวิเคราะห์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402310

Course Description
หลักการพื้นฐาน ข้อดี และข้อจำกัดของวิธีการวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีต่าง ๆ การจัดการและการเตรียมตัวอย่าง การรายงานข้อมูล การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยประมาณและการวิเคราะห์ทางเคมี เทคนิคการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมและการใช้เครื่องมือ ได้แก่ สเปกโตรสโกปี อิเลกโตรโฟเรซิส และโครมาโทกราฟฟี การออกแบบและประเมินเทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา


Principles, advantages and limitations of food analytical methods; sample handling and preparation, data reporting; proximate analysis and chemical analysis; conventional and instrumental techniques cover spectroscopy, electrophoresis and chromatography; design and evaluate of appropriate analytical technique to solve a practical problem.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH