เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1402310Food Chemistry
เคมีอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102100
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
โครงสร้างและสมบัติขององค์ประกอบอาหาร ทั้งองค์ประกอบหลัก (น้ำ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ไขมัน) และองค์ประกอบรอง (วิตามิน เกลือแร่ ไฟโตเคมีคอล รงควัตถุ กลิ่นรส สารเจือปน และสารพิษ) เคมีของการเปลี่ยนแปลงระหว่างการแปรรูป การเก็บรักษา และการใช้ประโยชน์


Structure and properties of food components include both macro components (water, carbohydrates, protein, and lipids) and micro components (vitamins, minerals, phytochemicals, pigments, flavor, food additives and toxicants); chemistry of changes occurred during processing, storage and utilization.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH