เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402309Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102250

Course Description
องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ ระบบย่อยอาหาร หน้าที่ของสารอาหารหลักและสารอาหารรอง ความต้องการพลังงาน การเลือกบริโภคอาหาร แนวทางการบริโภคอาหาร รายการอาหารแลกเปลี่ยน ความต้องการสารอาหารในแต่ละวัย ภาวะทุพโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารระหว่างกระบวนการแปรรูป ฉลากโภชนาการ ความเป็นพิษและสารพิษในอาหาร


Composition of human body; digestive system; functions of macronutrients and micronutrients; energy requirement; food selection; dietary guidelines; food exchange system; nutrient requirements in different age groups; malnutrition; nutrient changes during food processing; nutrient labeling; food toxicity and food toxin.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH