เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1404252Calculus for Food Engineering
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลิมิต อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ การประมาณค่าเชิงเส้น ความชัน การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด กฎลูกโซ่ ปริพันธ์ การหาปริพันธ์ พื้นที่ใต้กราฟ ปริมาตร ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรีโกณ ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง


Limit; derivative; differentiation; linear approximation; slope; curve sketching, optimization; the chain rule; integral; integration; area under the curve; volume; polynomial function; trigonometric function; exponential function.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH