เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1807418Smart Green Synergy
พลังร่วมสีเขียวอัจฉริยะ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
นิยามของเทคโนโลยีสีเขียว การบูรณาการเทคโนโลยีสีเขียวและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ ต้นแบบเทคโนโลยีสีเขียวอัจฉริยะในประเทศไทยและประเทศอื่น การประยุกต์ใช้พลังร่วมสีเขียวอัจฉริยะสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในระดับนานาชาติ


Definition of green technology, integration of green technology and smart information technology, pilot smart green technologies in Thailand and other countries, international applications of smart green synergies to Bio-Circular- Green Economy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH