เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1807418Smart Green Synergy
พลังร่วมสีเขียวอัจฉริยะ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
นิยามของเทคโนโลยีสีเขียว การบูรณาการเทคโนโลยีสีเขียวและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ ต้นแบบเทคโนโลยีสีเขียวอัจฉริยะในประเทศไทยและประเทศอื่น การประยุกต์ใช้พลังร่วมสีเขียวอัจฉริยะสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวในระดับนานาชาติ


Definition of green technology, integration of green technology and smart information technology, pilot smart green technologies in Thailand and other countries, international applications of smart green synergies to Bio-Circular- Green Economy.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH