เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1020326Multiculturalism in Southeast Asia
แนวคิดพหุวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ภาพรวมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของพหุวัฒนธรรมนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บูรณาการกับวัฒนธรรมศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีพหุวัฒนธรรมนิยม ความเข้าใจเรื่องความหลากหลาย สิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ การพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความปรองดองในสังคมพหุวัฒนธรรม


Overviews on multiculturalism practices in Southeast Asian counties with the integration of cultural studies; introduction to historical concept and theory of multiculturalism; empathic-engagement towards diversities; minority-majority rights and relationships; develop cross-cultural competence; case studies-oriented towards inclusiveness and harmony among multicultural societies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH