เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1020326Multiculturalism in Southeast Asia
แนวคิดพหุวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษากลุ่มประเทศอาเซียน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ภาพรวมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของพหุวัฒนธรรมนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บูรณาการกับวัฒนธรรมศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีพหุวัฒนธรรมนิยม ความเข้าใจเรื่องความหลากหลาย สิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ การพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความปรองดองในสังคมพหุวัฒนธรรม


Overviews on multiculturalism practices in Southeast Asian counties with the integration of cultural studies; introduction to historical concept and theory of multiculturalism; empathic-engagement towards diversities; minority-majority rights and relationships; develop cross-cultural competence; case studies-oriented towards inclusiveness and harmony among multicultural societies.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH