เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1704790Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าข้อมูลและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอด การสอบป้องกันโครงร่าง การดำเนินงานวิจัย รายงานความก้าวหน้าตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กำหนด รวบรวมวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล เขียนเล่มวิทยานิพนธ์ และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์


Thesis advisor appointment; literature review and related research topics; concept paper development; proposal defense examination; conducting research study; progress report under the supervision of thesis advisor; data collection, analysis and conclusion; writing thesis and research article for publication in an accordance to the graduation criteria; thesis defense examination.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH