เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1704903Selected Topic in Creative Cosmetics and Innovation
หัวข้อคัดเลือกทาง เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 -
ปริญญาโท
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:50E2-LBRE2LAB505W  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักวดี ไชยกุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
 • วันสอบปลายภาค:
  Course Description
  การนำเสนอหัวข้อทางวิชาการและงานวิจัยที่สนใจ วิเคราะห์ การประเมินเชิงวิพากษ์ วิธีดำเนินการวิจัย ผลและการอภิปรายผลการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์


  Presentation of academic and interesting research; analysis; criticize; methodology; results and discussion for improvement of dissertation quality.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH