เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1704905Innovative Biotechnology Products in Cosmetics
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
จุลินทรีย์สำคัญและการพัฒนาสำหรับการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางทฤษฎีพื้นฐานและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ


Important microorganisms and development for application in cosmetic science; theories and techniques of biotechnology; innovative biotechnology products and applications in cosmetics; manufacturing process and quality control of biotechnology products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH