เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1704904Experimental Modelling in Cosmetic Science
แบบจำลองเชิงปฏิบัติการในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวความคิดและหลักการขั้นพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง กลยุทธ์การออกแบบการทดลอง เช่น แผนการทดลองแบบสุ่มบริบูรณ์ แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มบริบูรณ์ แผนการทดลองแบบผสมแผนการทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนการทดลองแบบแฟกทอเรียลเศษส่วน การเลือกใช้แผนการทดลองที่เหมาะสม การวิเคราะห์ตัวแปรและผล วิธีการพื้นผิวตอบสนองการประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง


Concepts and basic principles of experimental design; strategies of experimental design, such as completely randomized design, randomized complete block design, mixture design, factorial design, fractional factorial design; selection of appropriate experimental design; analysis of variance and results; response surface methodology; applications for problem solving and creation of cosmetic innovation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH