เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1704902Entrepreneurship of Cosmetic Business
การเป็นผู้ประกอบการของธุรกิจเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต4 (3-2-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกลยุทธ์ทางการบริหารธุรกิจ และการตลาดเครื่องสำอาง การจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล การคำนวณต้นทุนในทรัพย์สินทางปัญญา ขั้นตอนทางการตลาดสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใหม่ การโฆษณา การกระจายสินค้า การจัดการระบบขนส่ง การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวโน้มการตลาดเครื่องสำอาง และการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ เครื่องสำอาง การทำแผนธุรกิจ แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจเครื่องสำอาง การสร้างแบรนด์ และการจัดการกับธุรกิจเครื่องสำอางในอนาคต จริยธรรมในการประกอบธุรกิจทางเครื่องสำอาง กฎหมายและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง


Concepts, theories, principles and strategies of cosmetic business administration and marketing; digital marketing management; cost calculation in intellectual property; marketing process for launching of the new cosmetic product; advertising; product distribution; logistics management; consumer behavior analysis; cosmetic market trends; feasibility of cosmetic business; business plan; concept and characteristics of entrepreneurship; cosmetic business starting; cosmetic branding and cosmetic business management for future trends; ethics for cosmetic business; laws and standards for cosmetic industry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH