เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1704901Current Issues in Creative Cosmetics and Innovation
ประเด็นปัจจุบันทางเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาค้นคว้า และนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ หรือเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางและเวชสําอาง วิเคราะห์และอภิปรายถึงความก้าวหน้าทาง วิชาการ และปัญหาต่างๆ ในงานวิจัยที่ค้นคว้ามาเพื่อพัฒนาคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์


Study and presentation of current topics in innovative science or academic research paper related to cosmetic science/cosmeceutical, analysis and discuss about advanced academic research and problems in research papers for improvement of dissertation quality.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH