เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1704711Innovative Cosmetic Linkage
ความเชื่อมโยงทางนวัตกรรมเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การปฏิบัติงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเครื่องสำอาง การแก้ไขปัญหา ณ สถานประกอบการหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง การส่งรายงาน และนำเสนอผล


Carrying a research work; technological development and knowledge; innovative cosmetic creation; problem solving at the cosmetic organization or institute; report submission and presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH