เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1704710Safety and Efficacy Assessments in Cosmetics and Cosmeceuticals
การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในเครื่องสำอางและเวชสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวทาง/มาตรฐาน ในการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องสำอางและเวชสำอาง การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารสำคัญและสารปนเปื้อน การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในหลอดทดลอง และเซลล์เพาะเลี้ยง การทดสอบทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิภาพในอาสาสมัคร และการประเมินความพึงพอใจ


Guidelines/standards for safety and efficacy assessments of cosmetics and cosmeceuticals; instrumental analysis for actives and contaminants; in vitro and cell culture models for safety and efficacy assessments; clinical efficacy evaluation in volunteers and sensory assessment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH