เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1704709Innovative Natural Ingredients in Cosmetics
นวัตกรรมวัตถุดิบธรรมชาติทางเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีศักยภาพทางเครื่องสำอาง แหล่งที่มา ชนิดการเตรียมสารสกัดและการจัดทำมาตรฐาน ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ ความคงตัว ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์


Potential natural products for cosmetic purposes; sources, types, preparation and standardization of extracts; biological activities and toxicity; stability, safety and efficacy of natural products; quality control; technology and innovation for utilization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH