เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1704707Business Management in Creative Cosmetics and Innovation
การจัดการธุรกิจเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจเครื่องสำอาง การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ โลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานและคุณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า กระบวนการและระบบการนำเข้า-ส่งออกการตลาดและการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล การคำนวณต้นทุนในทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง


Cosmetic business management and strategies; business feasibility; logistics, supply and value chains; customer demographic analysis; import-export system and process; digital marketing management; cost calculation in intellectual property; laws and standards for cosmetic industry
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH