เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1704705Research Methodology for Cosmetic Science
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการ การวางแผนวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย วิธีการทางสถิติ การรวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล การนำเสนองานวิจัย การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ จริยธรรมการวิจัย


Research methodology and procedures; research plan and literature review; research design; statistical method; data collection, analysis, and interpretation; research presentation and writing for publication; research ethics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH