เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1704705Research Methodology for Cosmetic Science
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการ การวางแผนวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัย วิธีการทางสถิติ การรวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล การนำเสนองานวิจัย การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ จริยธรรมการวิจัย


Research methodology and procedures; research plan and literature review; research design; statistical method; data collection, analysis, and interpretation; research presentation and writing for publication; research ethics.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH