เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1704703Creative Cosmetics and Innovation
เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การคิดเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ด้านวัตถุดิบ ตำรับ และบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีดิจิทัล การคาดการณ์เทคโนโลยี วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง


Creative thinking and innovative culture in cosmetic science; creative concept on cosmetic raw materials, formulations, and packaging; intellectual property; digital technology; technology foresight; product life cycle related to cosmetic industry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH