เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1704701Selected Topic in Creative Cosmetics and Innovation
หัวข้อคัดเลือกทางเครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำเสนอหัวข้อทางวิชาการและงานวิจัยที่สนใจ วิเคราะห์ การประเมินเชิงวิพากษ์ วิธีดำเนินการวิจัย ผลและการอภิปรายผลการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของวิทยานิพนธ์


Presentation of academic and interesting research; analysis; criticize; methodology; results and discussion for improvement of thesis quality.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH