เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1702734Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัย
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัย แผนงานวิจัยและวิธีการทบทวนเอกสารวิชาการ การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล แนวคิดและวิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวน โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์และตีความ การนำเสนอผลงานวิจัย และการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ จรรยาบรรณนักวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์


Research methodology and procedure; research plan and literature review methods; research design; data collection; data analysis and interpretation; concept and statistical methodologies for research application; sampling; analysis of variance; statistical packages for data analysis and interpretation; research presentation and writing for publication; researcher ethics; ethics for clinical study.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH