เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1702734Research Methodology
ระเบียบวิธีวิจัย
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัย แผนงานวิจัยและวิธีการทบทวนเอกสารวิชาการ การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล แนวคิดและวิธีการทางสถิติเพื่อการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวน โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์และตีความ การนำเสนอผลงานวิจัย และการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ จรรยาบรรณนักวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์


Research methodology and procedure; research plan and literature review methods; research design; data collection; data analysis and interpretation; concept and statistical methodologies for research application; sampling; analysis of variance; statistical packages for data analysis and interpretation; research presentation and writing for publication; researcher ethics; ethics for clinical study.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH