เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1702733Advanced Aromatic Science
สุคนธศาสตร์ขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบการรับรู้กลิ่น ประวัติและพัฒนาการของสารหอม เคมีของสารหอม ประเภท การเตรียมและการควบคุมคุณภาพของสารหอม หลักการของสุคนธบำบัดและสปา ประเภท การตั้งตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาและสารหอม การประเมินผลิตภัณฑ์ แนวโน้มและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุคนธศาสตร์


Olfactory system; history and development of fragrances; fragrance chemistry; types, preparation and quality control of fragrances; principle of aromatherapy and spa; types, formulation and development of spa and fragrance products; product evaluation; trends and topics related to aromatic science.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH