เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1702730Advanced Cosmetic Science for Hair, Nail, and Oral Care
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูงสำหรับผม เล็บ และช่องปาก
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต7 (6-3-13)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างและหน้าที่ของเส้นผม เล็บและช่องปาก วัตถุดิบ การเตรียม การค้นคว้า การตั้งตำรับและพัฒนาเครื่องสำอางสำหรับการดูแลเส้นผม เล็บและช่องปาก การประเมินเครื่องสำอางสำหรับการดูแลเส้นผม เล็บและช่องปาก แนวโน้ม หัวข้อและประเด็นที่เกี่ยวข้อง


Hair, nail, and oral cavity structure and functions; cosmetic products for hair; raw materials; formulation and development of cosmetics for hair, nail, and oral cares; evaluation of cosmetics for hair, nail and oral cares; trends, topics, and issues related to their products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH