เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1702728Cosmetic Entrepreneurship
การเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต0 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น การบริหารจัดการองค์ความรู้และธุรกิจทางเครื่องสำอางกฎหมายเครื่องสำอาง กฎหมายเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ การตลาดเบื้องต้นและการตลาดออนไลน์ การบัญชีและการวางแผนภาษี การบริหารการเงินและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน


Introduction to entrepreneurship; cosmetic knowledge and business management, cosmetic laws; business laws; market and operation feasibility; marketing and digital marketing; accounting and business tax; financial analysis and financial feasibility.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH