เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1806462Functional Training
การฝึกเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหว
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานการฝึกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนโดยมีการเคลื่อนไหวหลายทิศทาง การฝึกโดยใช้อุปกรณ์ การฝึกโดยไม่ใช้อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน


Basic Principles of training with many parts of muscles in various directions of movement, training with equipment and without equipment to promote movement in daily life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH