เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1806462Functional Training
การฝึกเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหว
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการพื้นฐานการฝึกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนโดยมีการเคลื่อนไหวหลายทิศทาง การฝึกโดยใช้อุปกรณ์ การฝึกโดยไม่ใช้อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน


Basic Principles of training with many parts of muscles in various directions of movement, training with equipment and without equipment to promote movement in daily life.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH