เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804218Mental Health and Health Counseling
สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ ทฤษฎี และวิธีการประเมินสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะทางจิต หลักการส่งเสริมสุขภาพจิต ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ เรียนรู้ ความสำคัญ ความหมาย หลักการ กระบวนการให้คำปรึกษาในปัญหาสุขภาพ เทคนิคขั้นตอนกระบวนการให้คำปรึกษา ใน กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพ


Principles; theories; the assessment of mental health; factors associated with mental health; principles of mental health promotion in the individuals; family and community; the significance; meaning; principles and process of health counseling; techniques of mental health counseling
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH