เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804219Public Health Microbiology
จุลชีววิทยาสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะและประเภทของเชื้อแบคทีเรียและฟังไจที่สำคัญทางสาธารณสุข การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การแบ่งกลุ่ม การทดสอบ และการจำแนก กลไกการทำลายเซลล์โฮสต์ หลักการป้องกัน การควบคุมหรือการกำจัด


Characteristics and classification of bacteria and fungi of importance in public health; growth, reproduction, detection, and identification; their impact on host cell; principles of prevention, control, and elimination.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH