เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804446Public Health Field Training 2
ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 2
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-36-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของการเก็บข้อมูล การวินิจฉัยชุมชน จัดทำแผนงาน/โครงการ และดำเนินการโครงการ ประเมินผลโครงการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในชุมชน


Public Health field training in data collection; community diagnosis; project planning; implementation and evaluation in a health promoting hospital or local government health service setting; an academic conference in community health
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH