เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804343Public Health Field Training 1
ฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุข 1
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต4 (0-24-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค การควบคุมโรคระบาด การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในโรงพยาบาลในบทบาทของนักสาธารณสุขชุมชน การประชุมเชิงวิชาการสำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข


Field training in basic medical assessment and first aid; communicable disease surveillance; investigation, and control; occupational health and safety management; environmental health; health system management; health promotion; immunization program in the hospital; the rule of public health professional; an academic conference for health care workers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH