เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804445Public Health Administration
การบริหารสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและความสำคัญในการบริหารงานสาธารณสุข องค์การและการพัฒนาองค์การในงานสาธารณสุข กลยุทธ์ในการบริหารงานสาธารณสุข การจัดการความขัดแย้ง ความร่วมมือและการบริหารทีมงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ การจัดการข้อมูลสาธารณสุข การวางแผนกลยุทธ์ในงานสาธารณสุข การสร้างตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลและการประเมินผลนโยบายสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข การจัดการบริการสุขภาพรวมทั้งการประกันคุณภาพ


Concept and significance of public health administration; the organization and development of public health administration which include: the management of conflict, coordination and team working, human resource, budget and information management, strategic planning, construction of indicators, control and evaluation of public health policies, innovation in public health, management and quality assurance of health service delivery
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH