เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2501371Know Your Health Products
ผลิตภัณฑ์สุขภาพรอบตัว
สังกัดการแพทย์บูรณาการ, สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นิยาม องค์ประกอบพื้นฐาน และหลักการทำงานทั่วไปของผลิตภัณฑ์สุขภาพรอบตัวเรา กล่าวคือ ยา เครื่องสำอาง และอุปโภคบริโภค มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิผลและข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ตลอดจนสามารถระบุปัญหาและผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้


Definition, basic components and general information of health products; consumables; cosmetics; medicine; efficacy of health products; safety concerns of health products; important issues of health products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH