เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804217Vector Control and Parasitology in Public Health
การควบคุมพาหะและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พาหะนำโรคและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุขที่สำคัญ แมลงก่อโรค โปรโตซัว หนอนพยาธิ การจัดจำแนก การก่อโรค วงจรชีวิต การติดต่อจากสิ่งแวดล้อม หลักการป้องกัน ควบคุม


Important public health vectors of disease and parasites; insects of disease, protozoa, helminths; classification, pathophysiology, life cycle, environmental transmission, their prevention and control
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH