เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1810302Business Management and Health Marketing
การจัดการธุรกิจและการตลาดสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประเภทและลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ สิ่งแวดล้อมของตลาดในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย การวางแผน การดำเนินการ โครงสร้างองค์การ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพในการซื้อ อุปสงค์ของลูกค้า การวางตำแหน่งทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด การตลาดภาคบริการและสุขภาพ


Types and characteristics of health business; internal and external factors analysis for the organization including politics, economy, social technology, environment and legal aspects, planning, implementation, organization structure, target market, customer demand, positioning, marketing strategy, distribution channels, promotions, service and health marketing
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH