เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804444Public Health Ethics and Laws
จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อกำหนด ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย หลักการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข จรรยาบรรณของนักสาธารณสุข จริยธรรม คุณธรรมของงานสาธารณสุข


Public health law, acts, regulations, and relevant legal enforcement authorities; principles of public health professional conduct, and ethics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH