เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804443Public Health Planning and Policy Development
การพัฒนานโยบายและแผนด้านสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและความสำคัญในการจัดทำนโยบายสาธารณสุข การผลักดันเชิงนโยบายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ รวมถึงองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง, การจัดทำแผนปฎิบัติการระยะสั้น ระยะยาวและแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ,แผนปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น, การกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในการจัดทำแผนปฎิบัติงาน ขั้นตอนการวางแผนงานด้านสาธารณสุขนำไปสู่การปฎิบัติ โดยเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


Principles and importance of public health policy making; public policy advocacy at the local level including local and central administrative organizations; creating short-term action plans; long-term and strategic plans at each level; the work plan of the local government organization; the goal setting and indicators in the operation plan; public health planning procedures lead to implementation by linking with the relevant Public Health Act and the Local Administrative Organization Act.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH